Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) spreekt zowel voor de ouders als het personeel. Het is de taak van de MR ervoor te zorgen, dat in de school een ieder in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen, toe te lichten en te verdedigen. Kortom, een klimaat van openheid en onderling overleg te scheppen en te behouden. De MR bestaat uit 4 leden: 2 ouders en 2 leerkrachten en heeft een adviserende en toetsende functie naar het bevoegd gezag van de St. Nicolaasschool. Daarnaast mag de MR op eigen initiatief advies geven over alle onderwerpen die de school betreffen. Dit betekent dat het voor de MR-leden van belang is te weten wat er onder de ouders leeft en welke suggesties tot verbetering u heeft. Uiteraard kunt u over vragen over uw eigen kind terecht bij de betreffende leerkracht. Maar mocht u punten hebben die met de organisatie van de school te maken hebben, dan hoort de MR dat graag van u.

Voorzitter: Floor van der Vlist
Email: mrnicolaas@nicolaasschool-odijk.nl (deze mail kan slechts worden gelezen door de MR).
Leden oudergeleding: Yvon den Ouden
Leden teamgeleding: Marion van Delft en Renske de Groot

 

GMR

Een ouder en een leerkracht vertegenwoordigen hun achterban in de gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR vervult dezelfde functie als de MR, maar dan op het niveau van het Algemeen Bestuur van de stichting. Momenteel wordt de St. Nicolaasschool vertegenwoordigd door: Margot Huitema (personeelsgeleding).

 

Vergaderdata MR, schooljaar 2017-2018

De vergaderdata van de MR zijn te vinden in de agenda (zichtbaar in Digiduif). Wenst u een MR vergadering bij te wonen als toehoorder, dan is dat mogelijk mits u twee weken voor die betreffende vergadering een verzoek hiertoe stuurt naar het email adres van de MR, mrnicolaas@nicolaasschool-odijk.nl.
Vergaderingen vinden altijd plaats in de teamkamer van de St. Nicolaasschool, van 19.30- 21.30 uur.

De notulen van de vergaderingen kunt u hieronder downloaden.

Halfjaarverslag MR aug 2017 – jan 2018

Notulen 15-01-2018

Notulen 11-9-2017

Notulen 20-6-2017

Notulen 15-5-2017

Notulen 13-3-2017

Notulen 15-01-2018